วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-การศึกษาชุมชน-สังคม

สอศ.ติดอาวุธเสริมทักษะครูช่างแอร์อาชีวะ

           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยดร.ประชาคม จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และรับมอบชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด ให้กับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

            ดร.ประชาคม  จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความยินดี ที่บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่น ที่จะให้ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะด้านเครื่องปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการ และการพัฒนาประเทศเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ

            รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลักในการ จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการร่วมมือกับ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการสนับสนุน ส่งเสริม ปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับ อากาศ และเครื่องทำความเย็น ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องปรับอากาศของไทยอีกด้วย และการที่หน่วยงานต่างๆ  ได้เห็นความสำคัญของการอาชีวศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ เติมเต็มความรู้ ทักษะ เพื่อความพร้อม ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำวิชาความรู้ไปประกอบวิชาชีพต่อไป