-CentralLocal-news

สธ.เตือน ปีนี้ ไข้เลือดออกส่อแรง ป่วยแล้วเกือบ 2 หมื่นราย พบมากสุดใน 5 จว.ภาคกลาง งัด 4 มาตรการคุมเข้ม

          ที่โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม (15พ.ค.2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังเป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ว่าจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2562 นี้ จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปี จะพบผู้ป่วยถึง 100,000 ราย จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วย 19,503 ราย เสียชีวิต 25 ราย ซึ่งอัตราป่วยตายในภาพรวมสูงกว่าปกติ คือร้อยละ 0.13 และจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ สมุทรสาคร ตราด นครปฐม ลพบุรี และราชบุรี ตามลำดับ
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครปฐม พบว่า มีผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 683 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 75.20 ต่อประชากรแสนคน
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงมีมาตรการสำคัญ เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่ให้มีการระบาด และขยายวงกว้าง ดังนี้ 1.ให้หน่วยงานราชการ ติดตามอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2.ป้องกันผู้ป่วยเสียชีวิต โดยการจัดตั้ง Dengue Corner และการใช้ Dengue Chart ในการติดตามรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 3.การควบคุมยุง โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์ เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล 4.พัฒนาความรอบรู้ของประชาชน ให้เกิดความตระหนักว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บภาชนะใส่น้ำ เพื่อชุมชนของเราจะได้ไม่มีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก รวมถึงไข้ปวดข้อยุงลายและไข้ซิก้าอีกด้วย
โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมการส่งมอบชุดอุปกรณ์สำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและจิตอาสา เพื่อใช้ในการสำรวจภาชนะกักเก็บน้ำในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ โดยมีเป้าหมายให้ทุกสถานที่ปลอดลูกน้ำยุงลายต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครปฐม โรงเรียนทวารวดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสาและชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422