วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-commerceEconomics

พณ. ชูนวัตกรรมนำข้าวสู่ไลฟ์สไตล์ ในการประชุม Thailand Rice Convention 2019

          ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 “Thailand Rice Convention 2019” (TRC 2019) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก ชูแนวคิด “RICE STYLE: ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” มุ่งใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ภาครัฐ – เอกชนย้ำไทยต้องเร่งส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพที่ตรงความต้องการของตลาด (Demand Driven) และผลักดันข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก

         โดยมี นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำทีมผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน อาทิ นายวัชรพล บุญหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรวุฒิ โปษะกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ นายชูเกียรติ โอภาศวงศ์ นายกกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกกิตติมศักด์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมแถลง และภายในงานมีการแสดงตัวอย่างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว และ Rice Bar เสิร์ฟเครื่องดื่มจากข้าว โดย เจน แก้วยอด เจ้าของตำแหน่ง Bartender of the Year 2018
          ในโอกาสเดียวกันนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ข้าวยุคใหม่…ไทยต้องเปลี่ยน” โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นวิทยากร

         ทั้งนี้ นนายอดุลย์กล่าวว่า การประชุมข้าวนานาชาติ TRC 2019 นี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Rice Style: ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต’ ซึ่งได้ต่อยอด ขยายผลจากแนวคิดหลักเดิม คือ ‘ข้าว + นวัตกรรม’ ที่ชูข้าวคุณภาพและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชื่อมต่อสู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยรับรู้ถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความงาม วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง หรือสังคมผู้สูงอายุ พร้อมๆ ไปกับการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าวคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเด่นทั้งด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและโภชนบำบัด ตลอดจนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น
          ในขณะที่ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นว่า รัฐต้องมุ่งเน้นนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงความต้องการของตลาด เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันได้ และครองความเป็นผู้นำในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

         ทั้งนี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการค้าและการส่งออกข้าวของโลก โดยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมายาวนานต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ และปัจจุบัน ไทยส่งออกข้าวไปยังกว่าทั่วทุกภูมิภาคของโลก มีส่วนแบ่ง ในตลาดประมาณร้อยละ 20-25 สร้างรายได้และนำเงินตราเข้าสู่ประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 150,000 ล้านบาท
         ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวรวม 11.09 ล้านตัน เป็นมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท โดยเน้นการส่งออกข้าวคุณภาพดีและข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสีชนิดต่างๆ และข้าวออร์แกนิก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาต่อยอดข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวที่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล ซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการค้าข้าวโลก
         สำหรับการจัดงาน Thailand Rice Convention จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2544 และจัดต่อเนื่องทุกสองปีมาจนปัจจุบัน เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวของไทยและของโลก ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ รับทราบข้อมูลใหม่ๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรและพันธมิตรจากวงการค้าข้าวนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลา ช่วยให้สามารถปรับตัวและปรับปรุงการผลิตทั้งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดข้าวไทยอย่างยั่งยืน

         ส่วนการจัดงาน Thailand Rice Convention 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้ร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 800 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อาทิ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน และรัสเซีย เป็นต้น รวมทั้งเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวโลก แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคา การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวและโอกาสของไทย
         นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ร่วมดูงานและทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมงาน THAIFEX-World of Food 2019 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในขณะที่นิทรรศการ ‘เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี’ พร้อมกิจกรรม TRC 2019 RICE Style โชว์พัฒนาการข้าวยุค 4.0 จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย