วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

คืนสู่อิสรภาพ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบปล่อยตัว 23นักโทษ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

            ชลบุรี (15 พ.ค.2562) พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว ณ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาตรี สำราญ คล้ายสุด ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ คณะนายทหาร ข้าราชการและญาติ ตลอดจนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจำนวน 23 คน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้

            นาวาตรี สำราญ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษเพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนั้น สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องขังในครั้งนี้ เป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ตามมาตรา5และมาตรา6

            นาวาตรี สำราญ กล่าวอีกว่า ในส่วนของเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบมันักโทษที่ได้รับการลดหย่อนโทษและปล่อยตัวทันทีรวม57นาย โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับการลดหย่อนจำนวน 34 นาย และได้รับการปล่อยตัวทันที 23 นาย ทั้งนี้เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เช่น การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ การใช้ชีวิตในสังคมและการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก

            พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและยดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับตัวเป็นคนดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป และให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของบิดามารดา ครอบครัวและประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่หวนกลับไปทำในสิ่งที่ผิดซ้ำอีก

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี