วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Economicstourism

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 คุมเข้มดูแลความปลอดภัยทางน้ำสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำย้ำอุปกรณ์ความปลอดภัยต้องมีความพร้อมใช้งานและเพียงพอ คุมเข้มการบรรทุกผู้โดยสารให้ตามใบอนุญาตเดินเรือ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินเรือ มุ่งลดอุบัติเหตุทางน้ำ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

กรมเจ้าท่า โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 (สงขลา) มีพื้นที่ขอบเขต และหน้าที่ในการกำกับดูแล รับผิดชอบครอบคลุม จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดชุมพร, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดนราธิวาส, เกาะพะงัน และ เกาะสมุย เป็นการกำกับดูแลพื้นที่ตามกฎหมาย และระเบียบของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกรมเจ้าท่า

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 (สงขลา) ดูแลพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทะเลฝั่งอ่าวไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ และท่าเรือโดยสารสำคัญๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ กรมเจ้าท่า เน้นย้ำกำกับดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือความพร้อมของท่าเรือโดยสาร ความพร้อมของผู้ให้บริการเรือ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำอย่างสูงสุดต่อไป

หากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า โทร.1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง