-Local-newsnorthern-news

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ  สานต่อนโยบายรัฐ “ตลาดนำการผลิต” พร้อมเปิดขยายสาขาบริการสมาชิกแบบครบวงจร

            พิษณุโลก (26 ก.ค.62) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดสำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด สาขาคุยม่วง และเปิดสถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์ โดยมี นายจำลัด เพียพล ประธานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  ผู้แทนส่วนราชการ  เครือข่ายสหกรณ์  ผู้ประกอบการภาคเอกชน และเกษตรกรสมาชิก ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  สาขาคุยม่วง อ.บางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

            นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  ถือเป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอ ที่สามารถดำเนินงานได้อย่างประสบผลสำเร็จ เป็นที่น่าชื่นชม ยินดี  การดำเนินธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่จะขยายสาขาใหม่ เพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้มีความพร้อมต่อการให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปครบวงจร โดยยึดโยงแนวนโยบายของรัฐ “ตลาดนำการผลิต” มาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจและแผนการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพพันธุ์ กข 43 จำนวน 3,802 ไร่ การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จำนวน 5,099  ไร่ ในรูปแบบโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  และการส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงสุกรขุนแบบประกันราคาตลาดครบวงจร ตามแนวทางประชารัฐที่เกิดจากความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมและช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ที่มุ่งหมายจะทำประโยชน์ให้แก่เกษตรกร สร้างความกินดี  อยู่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวอีกว่า  ภายในงาน  ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อผลผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43  ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงสุกรขุน ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด กับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรสมาชิกว่ามีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการรับซื้อผลผลิตข้าวพันธุ์ กข 43 จากเกษตรกรสมาชิก รับซื้อตามเกณฑ์คุณภาพ ความชื้น 15 %  ราคาตันละ 12,000 บาท  โดยในรอบนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่นำผลผลิตข้าวมาจำหน่าย  สามารถเก็บเกี่ยวได้เฉลี่ย  700 -1,000 กิโลกรัม/ไร่  สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวได้ผลผลิตดี ราคารับซื้อสูงตามเกณฑ์ราคาประกัน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น