วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-newsสาธารณสุข

กรมควบคุมโรคลุยเมืองชลตรวจซองบุหรี่ในร้านค้าหลังดีเดย์ 11 เม.ย.นี้ บุหรี่ที่วางขายได้ต้องมีภาพคำเตือนพิษภัยแบบใหม่เท่านั้น

ชลบุรี (12 เมษายน 2565) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) และทีมนิติกร ลงพื้นที่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี, เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชลบุรี และตำรวจท้องที่ ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกบุหรี่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.2564 (ฉบับใหม่) ซึ่งกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตเพื่อขายในประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนซองบุหรี่ซิกาแรตให้มีรูปแบบใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่นั้น จะช่วยลดแรงจูงใจสำหรับนักสูบ อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลเชิงสุขศึกษากับประชาชนและนักสูบได้ตระหนัก ถึงโทษและภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

สำหรับการลงพื้นที่เป้าหมายวันนี้ มีการลงตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ จ.ชลบุรี บิ๊กซี แมคโคร และร้านค้าส่งค้าปลีกบุหรี่ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี โดยทีมพนักงานเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นชี้แจงและกำกับให้ร้านค้าส่ง-ปลีก ได้รับทราบและเน้นย้ำว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบซองบุหรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาด ขอให้ผู้ประกอบการสังเกต ซองบุหรี่ที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายก่อนวางขายหน้าร้าน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตรายย่อย ที่ยังมีบุหรี่ที่บรรจุอยู่ในซองรูปแบบเก่าคงค้างอยู่ ขอให้ร้านค้าปลีกติดต่อตัวแทนผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า ผู้ผลิต เพื่อส่งคืนบุหรี่ ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอเน้นย้ำไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการลงตรวจบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ หากพบร้านค้าฝ่าฝืนขายบุหรี่ ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า จะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852