-AgriEconomics

ดีเดย์ 1พ.ค.นี้ ชป.ส่งน้ำเข้าทุ่ง 12 พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา ให้ทำนาปี/หนีน้ำหลาก

          นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ กรมชลประทานจะเริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ 12 ทุ่งลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ ทุ่งบางระกำ ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบไปด้วย นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี รวมพื้นที่ 1.15 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมการเพาะปลูกข้าวเร็วขึ้น 1 เดือน ตามแผนการปรับปฎิทินการเพาะปลูก จากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมทุกปี ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ยังใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติชั่วคราว สำหรับพักชะลอน้ำ รองรับน้ำหลากในช่วงปลายเดือนกันยายน ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้เป็นอย่างมาก

            อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า ครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที ทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตเศรษฐกิจตอนล่าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยดำเนินการควบคู่กับการปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำให้มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งเตรียมพร้อมและตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วย