วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

2 องคมนตรีติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.ขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่โครงการฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลฯ โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในการสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรบ้านอีโลขอพระราชทานพระมหากรุณา เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร

ในปี 2561 สำนักงาน กปร. พิจารณางบประมาณให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลฯ ปัจจุบันช่วยให้ราษฎรบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย จำนวน 150 ครัวเรือน 500 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้ง 200 ไร่ อีกด้วย

จากนั้นช่วงบ่ายองคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโดยรับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน และเยี่ยมชมโครงการฯ พร้อมพบปะพูดกับราษฎรในพื้นที่

โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทาน ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 สรุปความว่า ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม ให้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก

จากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ทำให้ราษฎรตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 ครัวเรือน 7,759 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร ได้หลากหลายประมาณ 5,000 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ให้ชุมชนมีอาหารโปรตีนไว้บริโภค รวมทั้งมีอาชีพประมงเพิ่มเติมอีกด้วย.