-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในรัชกาลที่ 9

           เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน เยี่ยมชมสภาพพื้นที่ และพบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ เป็นโครงการซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร โดยทรงวางโครงการในแผนที่และพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่นำไปประกอบการพิจารณาวางโครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรและพื้นที่เพาะปลูกตอนล่างในเขตตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนา ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

            อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 1,000,000 ลบ.ม. และทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝน เฉลี่ยการแจกจ่ายน้ำในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำ ด้วยการใช้ระบบท่อส่งน้ำจำนวน 2 สาย คือท่อส่งน้ำฝั่งขวา และฝั่งซ้าย เพื่อส่งน้ำลงสระเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรด้านท้ายอ่างซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโครงการขยายผลทฤษฎีใหม่พระราชทาน

            จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านตั้งใหม่มงคล ตำบลเขาดินพัฒนา ซึ่งมีนางสาวพิมธิดาภา ปัญญาหนู เป็นเจ้าของสวน “สวนผักวัยรุ่น” ที่ยึดหลักและการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาจัดการในพื้นที่กว่า 13 ไร่ มีรายได้ 300-500 บาทต่อวัน จากการขายพืชผักปลอดสารพิษ โดยใช้ชีวิตภายใต้คติเตือนใจที่ว่า “พอจึงสุข สุขจึงพอ”

            ต่อมาเวลา 13.45 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการน้ำ จากนั้นเดินทางไปยังโรงสูบน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เยี่ยมชมการดึงชักน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำ และการระบายน้ำออกจากสระส่งเข้าพื้นที่ทำนา ต่อมาเดินทางไปเยี่ยมชมคันบังคับน้ำ และแปลงนาส่วนพระองค์

            โครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับพื้นที่ ซึ่งในปี 2538 ในช่วงเกิดอุทกภัยสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 1,583,040 ลบ.ม. มีพื้นที่โดยรวม 256 ไร่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่1 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย สวนสาธารณะ ส่วนที่2 พื้นที่สระเก็บน้ำพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ บริหารจัดการน้ำลักษณะแก้มลิง ในยามน้ำหลากจะเปิดรับน้ำเข้าสระเก็บน้ำโดยวิธีธรรมชาติ และช่วงฤดูแล้งบริหารจัดการด้วยระบบชลประทานเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ตำบลวัดตูม และตำบลภูเขาทอง รวมพื้นที่จำนวน 1,037 ไร่ ซึ่งเป็นการพร่องน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำหลากครั้งต่อไป

            สำหรับพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ เป็นพื้นที่ที่พสกนิกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ ไป ทรงเกี่ยวข้าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ซึ่งเป็นแปลงนาของเกษตรกร และพระราชทานข้าวเปลือกทรงเกี่ยวเพื่อไปใช้ในพระราชพืชมงคลพระนังคัลแรกนาขวัญ

            ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ได้เสด็จฯ ทุ่งมะขามหย่อม โอกาสนี้ พสกนิกรจึงทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ดินส่วนพระองค์ และนำผลผลิตทูลเกล้าฯ ถวาย ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาการผลิตข้าวโดยการใช้เครื่องโรยข้าวงอก ซึ่งเป็นการลดการใช้เมล็ดพันธุ์จาก 25-30 กก./ไร่ เหลือ 8-10 กก./ไร่ ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิตจาก 2,000 บาท/ไร่ เหลือ 400-500 บาท/ไร่