วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพม.

พม.จับมือเครือข่าย ชูทางออกคนไร้บ้าน ตั้งจุดประสานงานหาบ้านเช่าราคาถูก

นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดเวทีหารือภาครัฐและภาคประชาสังคม เครือข่ายคนไร้บ้าน เพื่อหาทางออกในการดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ โดยมีเครือข่ายที่สำคัญมาร่วมเวทีดังกล่าว ประกอบด้วย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนหัวลำโพง กลุ่มเส้นด้าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

นายอนุกูล กล่าวว่ากระทรวง พม. ต้องขอบคุณและอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม เข้ามาแลกเปลี่ยนแนวคิดและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน จับมือเดินหน้าช่วยเหลือคนไร้บ้านกันอย่างพร้อมเพรียง ทุกวันนี้ภาครัฐไม่สามารถทำงานลำพังได้ ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมที่เปรียบเสมือนพลังการเปลี่ยนแปลง มาเป็นผู้ช่วยและกลไกสำคัญในการช่วยภาคราชการแบบองค์รวม

จากการประชุมหารือดังกล่าว ได้ข้อสรุปเพื่อการขับเคลื่อนงานการดูแลคนไร้บ้านในประเด็นสำคัญ คือ การจัดตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อหาแนวทางสำหรับปัญหาคนไร้บ้านใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

1) การตั้งจุดประสานงานคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ(รูปแบบ One help ) เพื่อคัดกรอง ปัญหาความต้องการช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การเข้าถึงสิทธิ ด้านสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย และการมีงานทำ เป็นต้น

2) การหาแนวทางช่วยเหลือคนไร้บ้านด้านที่อยู่อาศัย (ห้องเช่าราคาถูก) เป้าหมายเพื่อการอยู่อาศัยชั่วคราว/ราคาถูก ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ โดยให้รัฐ และ NGO ร่วมกันออกแบบการดำเนินงาน โดยกำหนดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 6 เดือน