-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวศึกษาจัดกิจกรรมแนะนำการเรียนสายอาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 226 คน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม


 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ใน “โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา เมื่อนักเรียนได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ ทำให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามสติปัญญาและความสามารถเพื่อนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้และสามารถนำไปช่วยเหลือครอบครัวได้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้โอกาสกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการศึกษาต่อ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น

โดยสถานศึกษาในสังกัด สอศ.จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ อาทิ กิจกรรมการฝึกอาชีพ (เข้าฐาน R-DO) กิจกรรมการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ (108 World Vocational) เช่น วิชาระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) และระบบปั๊มน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) มาลัยของชำร่วย จัดสวนถาด ผ้าเช็ดหน้ารูปสัตว์ กิจกรรมวิชาการ R-See กิจกรรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ การจัดนิทรรศการวิชาการ เช่น นิทรรศการทวิภาคี นิทรรศการภาษามือ นิทรรศการ CNC ช่างกลโรงงานและการประมวลผลคอมพิวเตอร์ นิทรรศการช่างอุตสาหกรรม/หุ่นยนต์ และการจัดนิทรรศการการศึกษาเฉพาะทาง เช่น สาขาช่างอากาศยาน โดยวิทยาลัยเทคนิคถลาง สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางโดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์) โดยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

เลขาธิการ สอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยการอบรมครั้งนี้มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม และโรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมในการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ และให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2562 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม