วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Economics

บอร์ดกองสลากฯ มีมติให้ชะลอการทำสัญญากับตัวแทนรายย่อย/คนพิการ ที่รับสลากทางไปรษณีย์ แต่ให้รับสลากไปจำหน่ายเป็นการชั่วคราวตามจำนวนเดิม

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2564 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศเรื่อง การจัดจำหน่ายสลากชั่วคราว ความว่า

ด้วย สัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานสลากกันแบ่งรัฐบาลที่จะครบกำหนดอายุสัญญาพร้อมกันในการจำหน่ายสลาก งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงมีความรุนแรงอยู่ ประกอบกับบางจังหวัดประสบอุทกภัย สำนักงานสลากกันแบ่งรัฐบาลจึงควรให้ตัวแทนรับสลากใบจำหน่ายเป็นการชั่วคราว

เพื่อให้การจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากครบกำหนดอายุสัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ม13(7) ประกอบมาตรา 17 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ให้ชะลอการทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายประเภทรายย่อยบุคคลทั่วไป และคนพิการที่รับสลากทางไปรษณีย์ รายเดิมให้รับสลากไปจำหน่ายเป็นการชั่วคราวตามจำนวนที่ได้รับอยู่เดิม และยังคงให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของสำนักงานฯ โดยเคร่งครัดจนกว่าสำนักงานฯ จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จัดจำหน่ายสลากให้กับผู้รับสลากชั่วคราวรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลงชื่อ พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล