-ชุมชน-สังคม

พม.ตั้งเป้า ลดขอทาน หนุนเป็นผู้แสดงความสามารถ เข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย

          ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กทม.(22 เม.ย.62 ) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลการดำเนินงานของจังหวัดปลอดขอทาน ไตรมาสที่ 1 – 2 ในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ปราจีนบุรี ลำพูน พัทลุง บุรีรัมย์ และสุโขทัย และ 2) ผลการดำเนินงานของจังหวัดที่ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง บึงกาฬ นครพนม ปัตตานี พังงา น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ ราชบุรี แม่ฮ่องสอน และหนองบัวลำภู ซึ่งจะประกาศเจตนารมณ์ในเดือนมิถุนายน 2562
พล.อ.อนันตพร กล่าวถึงการประชุมฯว่า มีการรายงานจำนวนขอทานในปี 2562 พบจำนวน 237 ราย แบ่งเป็นขอทานไทย 156 ราย และขอทานต่างด้าว 81 ราย ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 25 (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 มีขอทาน จำนวน 316 ราย) และการขับเคลื่อนงานพัฒนา ผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) พบว่า ปัจจุบัน มีผู้แสดงความสามารถได้จดแจ้งขอมีบัตรประจำตัวแล้ว จำนวน 4,361 คน โดยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 จะมีการฝึกอบรมในพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ รวมจำนวน 200 คน และพิจารณาคัดเลือกผู้แสดงความสามารถที่มีความสามารถโดดเด่นในแต่ละภาคๆ ละ 5 คน รวมจำนวน 20 คน แล้วนำมาแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ซึ่งได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ พื้นที่โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ตลาดฟู้ด วิลล่า (Food Villa) ราชพฤกษ์ และบริเวณ Sky walk ของสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อเปิดพื้นที่การแสดงสำหรับผู้แสดงความสามารถ
รมว.พม.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบถึงการศึกษาแนวทางเปรียบเทียบ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และข้อดี-ข้อเสียของการมอบอำนาจตามมาตรา 23 โดยผลการศึกษา พบว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความคล่องตัวในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการควบคุมและป้องปรามผู้ทำการขอทานให้เกิดความเกรงกลัว ในส่วนของการเปรียบเทียบปรับยังคงเป็นหน้าที่ของตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะดำเนินการออกประกาศกำหนดแนวทางเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อให้พนักงานสอบสวน ใช้เป็นแนวทางในการเทียบเคียงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
“กระทรวง พม. โดย พส. พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2564 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการควบคุมและลดการขอทานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมผู้แสดงความสามารถให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อไป” พล.อ.อนันตพร กล่าว