วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-environmentรอบกรุง

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี)

วันต้นไม้ประจำปี ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนาย J.Strling Morton ได้เสนอต่อสภาการเกษตรของมลรัฐ Nebraska ซึ่งได้รับความเห็นชอบและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยในวันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2415 นั้น มีประชาชนในมลรัฐ Nebraska ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมา ทำให้มลรัฐอื่นๆ นำแนวคิดนี้ไปดำเนินกรตาม โดยกำหนดวันต้นไม้ประจำปีของแต่ละมลรัฐขึ้น ความคิดนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลก บัดนี้มีไม่น้อยกว่า 61 ประเทศ ได้กำหนดวันต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้น บางประเทศก้าวหน้ายิ่งกว่านั้น โดยเห็นว่าการกำหนดให้มีวันต้นไม้เพียงวันเดียงในรอบปี ยังไม่เป็นการเพียงพอ จึงได้กำหนดให้มีสัปดาห์แห่งการปลูกต้นไม้ขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และเลบานอน เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://portal.dnp.go.th/Content/citesdnp?contentId=1230
#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ #กรมอุทยาน #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2564 #prdnp #DNP