-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับราษฎรบนที่สูง จ.เชียงใหม่

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 11.45 น.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง จำนวน 60 ชุด โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 178 ชุด โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ จำนวน 92 ชุด และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 165 ชุด รวม 495 ชุด พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พบปะเยี่ยมราษฎร และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นสถานที่ทดลองสาธิตปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎร และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพเพื่อให้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ลดปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง มีพื้นที่เป้าหมายคือบ้านห้วยแม่เกี๋ยงซึ่งมี จำนวนครัวเรือน 37 ครัวเรือน รวม 147 คน โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินงานดังนี้ 1)งานอำนวยการและการบริหารโครงการ อาทิ ซ่อมแซมพลับพลาทรงงาน ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาเพื่อใช้ในหมู่บ้าน 2)งานส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3)งานส่งเสริมการทำระบบเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และ 4)การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร 10 แห่ง และการสร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร 1 แห่ง ผลจากการดำเนินงานทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพป่าบริเวณโดยรอบฟื้นคืนกลับมาหลังมีการปลูกป่า นอกจากนี้ยังพบความหนาแน่นของพันธุ์พืชอีกด้วย

จากนั้นเวลา 14.00 น.องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 จำนวน 20 ชุด และทหารจากฐานปฏิบัติการบ้านแม่แสนไห ร้อย ม.1 ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมือง จำนวน 21 ชุด รวมทั้งสิ้น 41 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้