-Local-newsnorthern-news

แพร่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจากนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่ตลาดสากล

            เมื่อค่ำวันที่ 18 เม.ย.2562 ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ นายอนุรัฐ ไทยตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ต้นแบบและทดสอบตลาดในต่างจังหวัด โดยนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบบครบวงจร ก้าวสู่สากล (Young Design)

            ด้าน นางจันทนาไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เปิดเผยภึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจากนักออกแบบรุ่นใหม่ก้าวสู่สากลในครั้งนี้ว่า เป็นการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองครบวงจร เพื่อก้าวสู่ตลาดสากล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่มากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ และเปิดโลกกระทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงลึก เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ และกิจกรรมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองต้นแบบ และทดสอบตลาด

            จากนั้น ได้เปิดตัวการเดินแฟชั่นผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่จากนักออกแบบรุ่นใหม่ของจังหวัดแพร่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในส่วนของจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ เน้นเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยความประณีต ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก “ห้อม” ตามคำขวัญของจังหวัดแพร่ได้แก่ “หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม” นับเป็นความสำเร็จของนักออกแบบรุ่นใหม่ของจังหวัดแพร่ได้เป็นอย่างดียิ่ง