-การศึกษาชุมชน-สังคม

สอศ.ผนึกกำลัง กศน. และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ และชายแดนใต้

        เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางการสร้างความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (สามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)  เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในพื้นที่ทางด้านการศึกษาในมิติต่างๆ  โดยสอศ.ได้มีประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดตั้งอยู่ที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา สังกัด กศน. มีหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ จะเป็นหน่วยงานในการการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านการเรียน กีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันบูรณาการใช้ทรัพยากร และประสานงานในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบทุนและอุปกรณ์กีฬา รวมจำนวน 400,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และในโอกาสนี้ได้เปิดตัวทีมนักกีฬาฟุตบอลเสือใต้ ยูไนเต็ด (SUE TAI UNITED)                     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน สอศ. กศน. และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ จะขับเคลื่อนดำเนินการทั้งด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีพ รวมถึงการสร้างกลไกในการพัฒนากีฬาในด้านต่าง ๆ ทั้งจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาส และต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่  ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ สอศ. ตั้งอยู่ ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยความร่วมมือนี้มีระยะเวลาในการดำเนินงานร่วมกัน 5 ปี