วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-Local-newssouthern-newsชุมชน-สังคมพม.

ผวจ.ตรังปล่อยขบวนคาราวานเยียวยาครัวเรือนเปราะบาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่ ศาลาการเปรียญ วัดในเขา ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง (29 ก.พ.2567) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (สนง.พมจ.ตรัง) จัดโครงการคาราวานเยียวยาครัวเรือนเปราะบาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พมจ.ตรัง กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดตรัง และเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดตรัง จำนวน 200 คน ตลอดจนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ จำนวน 30 ครอบครัว

นายทรงกลด กล่าวว่า รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดตรัง มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถพิจารณาดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด

นายทรงกลด กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดตรัง ร่วมกับสนง.พมจ.ตรัง กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้ชื่อ “โครงการคาราวานเยียวยาครัวเรือนเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมีกิจกรรมด้านพิธีการและกิจกรรมในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในพื้นที่ประกอบด้วยขบวนรถคาราวานจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 15 คัน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบางในอำเภอหาดสำราญไปตามจุดเยี่ยมบ้านพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้าหวี ตำบลตะเสะ และตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ตำบลละ 10 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 30 ครอบครัว

ด้าน นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ พม.หนึ่งต?เดียว จังหวัดตรัง (One Home พมจ.ตรัง) ได้รับความร่วมมือจากวัดในเขา และ อพม.จังหวัดตรัง ในการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการเยียวยาครัวเรือนเปราะบาง โดยได้รับการสนับสนุนสมทบทุนบริจาคปัจจัยจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ จากทุกภาคส่วน ในการนี้ รายได้ส่วนหนึ่งเป็นค่าเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในครัวเรือนเปราะบาง และเพื่อร่วมบุญปูพื้นรอบอุโบสถ วัดในเขา สุดท้ายนี้ พม.จังหวัดตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการทำงานแบบ พม.หนึ่งเดียว ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ให้บรรลุผลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อสวัสดิภาพของประชาชน

ในวันนี้ พม.จังหวัดตรังได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากพบเห็นหรือตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ถูกข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งและการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA ที่ช่วยสร้างความปลอดภัย แก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย