-Entertainmentชุมชน-สังคมสาธารณสุข

สวธ.MOUสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ดูแลรักษาพยาบาลศิลปินแห่งชาติอย่างครบวงจร

หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,กทม.(14 ก.ย.2565) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิการรักษาพยาบาล แก่ศิลปินแห่งชาติ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ 3 ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ยังมาร่วมเป็นสักขีพยานและขับร้องเพลง สร้างบรรยากาศอันอบอุ่นภายในงาน ได้แก่ นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2562 และ นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2563 ขับร้องเพลงไทยสากล เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน ปิดท้ายด้วย ครูสลา คุณวุฒิ หรือนามปากกา พิณ พานทอง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลง นางฟ้าสีชาว

ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ศิลปินแห่งชาติได้รับการตรวจรักษาได้อย่างมีมาตรฐาน ทันท่วงที ครบวงจร และต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันประสาทวิทยา

ในกรณีศิลปินแห่งชาติ ตรวจพบหรือมีอาการทางระบบประสาทเข้ารับการรักษา จะได้รับการตรวจรักษาและตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นรวมถึงการตรวจเลือดและตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เพื่อแยกโรค การวางแผนการรักษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีจากสถาบันประสาทวิทยา

ขณะที่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลศิลปินแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานอย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีต่อเนื่องและครบวงจร ซึ่งช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราพิการได้รักษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศิลปินแห่งชาติ โดยให้การรับรองทุกสิทธิการรักษา

สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการรักษาพยาบาล คือ
1.1 จัดให้ศิลปินแห่งชาติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่มีอาการทางระบบประสาท มาเข้ารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกในช่องทางพิเศษ ของสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับการตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นรวมถึงการตรวจเลือดและตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคและเป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษา เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และหากผู้ป่วยรายใดมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษานอนรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยา
1.2 ศิลปินแห่งชาติ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่เป็นโรคทางระบบประสาท
ที่ได้รับการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยา และมีอาการที่เกิดขึ้นนอกระบบประสาท และไม่สามารถรักษาได้ สถาบันประสาทวิทยาจะส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาการรักษาต่อไป
2.สิทธิการรักษาพยาบาล ได้แก่
2.1 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉิน กรณีไม่ฉุกเฉินให้เรียกเก็บจากโรงพยาบาลต้นสิทธิของผู้ป่วย ตามระเบียบโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.2 สิทธิประกันสังคม ประสานกับโรงพยาบาลต้นสังกัดตามบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อไป นับตั้งแต่เวลาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมได้รับแจ้ง
2.3 สิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2.4 สำรองเงินจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง ทุกสิทธิของศิลปินแห่งชาติ
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับการลงนาม mou ในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความร่วมมือ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะยกเลิกความร่วมมือ ให้มีหนังสือแจ้งอีกฝ่ายให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน