วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-EconomicsTransportation

เตรียมเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกสนามบินเบตง ครั้งละไม่เกิน 50 บาท

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ตามมาตรา 56 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกได้ตามหมวด 6 ทวิ โดยเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตจะเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกจากผู้โดยสารอากาศยานได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือน ตามมาตรา 60/37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 เพื่อประกาศให้ทราบทั่วกันเกี่ยวกับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกซึ่งสนามบินอนุญาตแต่ละแห่งเรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ณ สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566”

ข้อ 2 ค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่สนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะเรียกเก็บได้ ให้เป็นไปตามอัตราต่อผู้โดยสารหนึ่งคนเพื่อการเดินทางภายในประเทศ สำหรับสนามบินเบตง ครั้งละไม่เกิน 50- บาท ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม