วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
การศึกษาชุมชน-สังคม

“DOW” เปิดเวทีแชร์ไอเดียครูวิทย์ไทย-อาเซียน หนุนเยาวชนสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์

            กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เดินหน้าโครงการห้องเรียนเคมีดาว ผ่านกิจกรรม “เคมีดาวอะคาเดมี่” ส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างเน็ตเวิร์คครูอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ขยายผลการศึกษาแต่ละประเทศ มุ่งพัฒนาเยาวชนสู่วงการวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น


            ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนเคมีดาว เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดกิจกรรม “เคมีดาวอะคาเดมี่” ภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาว ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการเสริมศักยภาพของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 83 คน จากทั่วประเทศ รวมถึงครูจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา และอินโดนีเซีย มาร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนาสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดการปฎิบัติการทดลองให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนไทยให้หันมาสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

            ในกิจกรรมเวิร์คชอปครั้งนี้ ยังได้นำชุดทดลองแบบย่อส่วนที่ได้รางวัล Dow-CST Award มาทำการทดลองจริงและวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการคิดค้นและต่อยอดชุดการทดลองใหม่ๆให้เกิดขึ้นในอนาคตของครูไทยและครูต่างประเทศ ทำให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของครูวิทยาศาสตร์ในอาเซียน

            ขณะเดียวกันยังได้มีการเปิดมุมมองใหม่ๆในกิจกรรมสัมมนา “การสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่น่าสนุก และเข้าถึงคนรุ่นใหม่” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ของแต่ละประเทศ โดยนักสื่อสารและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย

                “ระบบการเรียนผ่านเทคนิคปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน เป็นสื่อการสอนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เม็กซิโก ญี่ปุ่น จีน ซึ่งหากวงการศึกษาไทยนำเทคนิคมาใช้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเชิงบวกในแง่ของการลดต้นทุนของการใช้สารเคมีและค่าใช้จ่ายลงกว่า 90% ช่วยลดปริมาณของเสีย ซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือ Green World  อีกทั้งครูก็สามารถสร้างสรรค์โจทย์การทดลองหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ดังนั้น ครูไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถจนนำผลไปต่อยอดที่โรงเรียน และส่งต่อความรู้ สามารถจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูในประเทศ รวมถึงต่อยอดขยายผลความสำเร็จของโครงการและเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนไปยังนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น เพราะการเรียนด้วยเทคนิคดังกล่าว เด็กนอกจากจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในชั้นเรียนแล้ว ยังเป็นการเรียนที่สนุกและเข้าใจในบทเรียน ส่งผลต่อความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนมีเป้าหมายเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ในอนาคต” ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ กล่าว

            สำหรับการดำเนินโครงการห้องเรียนเคมีดาว กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้สนับสนุนอุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนมาใช้เป็นสื่อการสอนคู่ขนานไปกับวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2556 และสร้างครูต้นแบบมาแล้ว 5 รุ่น จำนวน 77 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ           

            ด้าน นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน อาจารย์วิชาเคมี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ครูต้นแบบรุ่นที่ 4 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นความท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากต่อระบบการสอน โดยเฉพาะครูที่ต้องคิดออกนอกกรอบเดิมในการสอน ด้วยการประยุกต์อุปกรณ์ในท้องถิ่นให้เข้ากับการทดลอง ขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นการจุดประกายความคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ นับเป็นการเรียนรู้ที่เสริมสร้างบุคลากรในอนาคตโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Learning by Doing ที่จะส่งผลดีต่อภาพองค์รวม เมื่อนักเรียนทำได้ ครูทำได้ ผลงานที่ได้ก็สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต♥