+รอบกรุง

ก.แรงงาน เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานประมงอาเซียน สอดรับมาตรฐานสากล

(18 ธ.ค.62) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงานอาเซียน ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “การสร้างงานที่มีคุณค่าในภาคประมงผ่านการตรวจแรงงานในอาเซียน” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ว่าการตรวจแรงงานถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน และให้เกิดการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคประมง เนื่องจากมีสภาพการจ้างและการทำงานไม่เหมือนงานทั่วไป สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตราย และสภาพการทำงานและการอยู่อาศัยบนเรือที่มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมข้ามทะเลอาณาเขตของประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิแรงงานได้ เพื่อให้เกิดการดำเนินการคุ้มครองสิทธิแรงงานกลุ่มนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8 จัดขึ้นตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม ซึ่งเห็นชอบให้มีการจัดประชุมวิชาการด้านการตรวจแรงงานอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีเครือข่ายของอาเซียนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและวางระบบการตรวจแรงงานในประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในวาระที่ประเทศเป็นประธานอาเซียนในปี 2562