+ประชาสัมพันธ์

“กลุ่มธนชาต”เดินรณรงค์สร้างความโปร่งใส งดรับของขวัญเทศกาลปีใหม่

กลุ่มธนชาต กลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำของไทยที่ให้บริการมานาน 4 ทศวรรษ นอกจากจะมีความโดดเด่นในด้านความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการยึดมั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด

ล่าสุด ประกาศเดินหน้านโยบาย “No Gift Policy” รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่องในการงดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าพนักงานรัฐ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยแสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะขานรับการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น หลีกเลี่ยงผลประโยชน์แอบแฝง ให้มีความโปร่งใสในการทำงาน และกำหนดให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด