+Local-newssouthern-news

เปิดแล้ว ศูนย์ประสานงานแรงงานประมง จ.สตูล แห่งใหม่ บริการแรงงานแบบครบวงจร

สตูล( 28 มิถุนายน 2562) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสตูล ณ ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสตูล ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 700/3 หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้มี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ต.ค.2555 กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดเพื่อป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้น และการขจัดการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง โดยนำร่องใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล ที่จะนำแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทำงานในกิจการประมงเท่านั้น และได้เพิ่มการจัดตั้งศูนย์ฯ อีก 15 จังหวัดเพื่อให้ครบ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล

ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสตูลแห่งใหม่นี้ จัดตั้งขึ้นแทนศูนย์ฯ เดิม โดยจะให้บริการด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้บริการสแกนม่านตา กิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ รับแจ้งเข้า – แจ้งออก การทำงานของคนต่างด้าว การเพิ่มนายจ้าง ยื่นความประสงค์การจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบนำเข้า (MOU) การให้คำปรึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าวอยากถูกกฎหมาย รวมทั้งการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูลได้เพิ่มการให้บริการแก่ประชาชนในด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ทั้งในเรื่องการรับสมัครงาน การรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง การรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป พร้อมนำตู้งาน (JOB BOX) มาให้บริการแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวก เน้นการให้บริการเชิงรุก และเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการแก่ประชาชน