วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
+eastern-newsLocal-news

คร.MOUิ 3หน่วยงาน อ.นาดี ให้ความรู้ป้องกันโรค

         ที่ว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายนพดล งามเหลือง นายอำเภอนาดี หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนาดี และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการดำเนินงานอำเภอรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค (ระดับอำเภอ) เพื่อพัฒนา ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค โดยคำนึงถึงศักยภาพ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ที่จะร่วมดำเนินการ ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2565 นี้ ประชาชนจะได้รับการเสริมสร้างความรอบรู้อย่างบูรณาการ และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

         นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 6 ประเด็น ดังนี้ 1.ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับกำหนดและผลักดันนโยบายให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 2.ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการขับเคลื่อน

          3.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.ให้หน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา สนับสนุนข้อมูลโรคและภัยสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 5.ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ 6.ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ และลดความเสี่ยงการเกิดโรคและภัยสุขภาพ