+ประชาสัมพันธ์

เข้ายุค 4.0 สพฉ.จัดถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊ค การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 2562

           นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า สพฉ. ได้จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย” (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation EMS) โดยมี ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
           สำหรับการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ เป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนำองค์ความรู้ใหม่เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นเวทีสาหรับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี หรือมีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
           นอกจากนี้ในเวทีการประชุมวิชาการ ยังมีการจัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ อาทิ ทิศทางการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย,นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยยุคใหม่,การจัดการห้องฉุกเฉินในอนาคต เป็นต้น
          นพ.ไพโรจน์ ยังระบุว่า นอกจากนี้ความพิเศษของการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ทาง สพฉ. ได้จัดให้มีการถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย โดยจะจัดให้มีการถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ วันละ 2 ช่วง รวม 6 ครั้ง คือ วันที่ 29 พฤษภาคม ช่วงเวลา 9.00 น. จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และเวลา 15.00 น. การบรรยายเรื่อง Introduction to CLS , ส่วนวันที่ 30 พฤษภาคม ช่วงเวลา 9.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่องความท้าทายทางปัญหากฏหมาย และเวลา 15.00 น. การบรรยายเรื่อง ยุคใหม่ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น , และวันที่ 31 พฤษภาคม ช่วงเวลา 9.00 น. การบรรยาย เรื่อง อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย และ เวลา 11.00 น. การมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีหรือมีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
           สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 พฤษภาคม 2562 หรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.niems.go.th/th/View/ContentDetails.aspx?CateId=108&ContentId=25620228021815320 นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการประชุมได้ผ่านทางเฟซบุ๊กของ สพฉ. https://www.facebook.com/niem1669/