ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและจนท.ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปัว จังหวัดน่าน  และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ

          เวลาประมาณ 10.00 น. องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดน่าน เพื่อเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 148 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ

          โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร การฟื้นฟูป่าไม้ และการส่งเสริมการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับราษฎรในพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ถูกต้อง ทำให้สามารถลดการบุกรุกพื้นที่ป่า ราษฎรมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าจากเดิมจำนวน 1, 300 ไร่ มีพื้นที่ที่ได้จากการปลูกป่าเพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ไร่ และพื้นที่ที่ได้จากราษฎรคืนเพื่อให้เป็นป่าอนุรักษ์ จำนวน 3,059 ไร่ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมการทำนาขั้นบันได การทอผ้า ปักผ้า ปลูกกาแฟ  ทำให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

          จากนั้นช่วงบ่าย องคมนตรีพร้อมคณะฯ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง อำเภอปง  จังหวัดพะเยา เพื่อเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 138 ถุง มอบให้กับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

         โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข – บ้านขุนกำลัง เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง โดยให้ราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเรียนรู้วิธีทำการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ โดยใช้ที่ดินอย่างจำกัดและให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นพอเลี้ยงตนเองได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความสมบูรณ์ ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง เป็นเสมือนหนึ่งวิทยาลัยของชุมชนที่ให้ความรู้ ในการทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           นอกจากนี้สถานีฯ ยังเป็นโครงการต้นแบบการใช้พื้นที่สำหรับการปลูกพืชบนที่สูงแบบอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม มีรายได้พอเพียง จากเดิมที่มีรายได้ 15,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็น 50,000 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการปลูกข้าวด้วยการทำนาดำซึ่งให้ผลผลิตที่สูงขึ้นจากเดิม  4-5 ถังต่อไร่ เป็น 40-50 ถังต่อไร่ นอกจากนี้ยังสามารถฟื้นฟูสภาพป่าไม้ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นกว่า 8,000 ไร่