วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 10ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี (16 กันยายน 2565) เมื่อเวลา 09.40 น.นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีวัดน้ำ M 7 บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย ในเขตเทศบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ

จากนั้นเดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน แนวโน้มและปัจจัยความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย แผนงานและการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากเกิดอุทกภัย ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้วางมาตรการรับมือโดยกำหนดพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก ควบคุมปริมาณน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่าง กำจัดสิ่งกีดขวาง และกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งจัดสรรเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล รถขุด เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ ในการเตรียมความพร้อม

สำหรับลุ่มน้ำชีมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ และอ่างเก็บน้ำลำปาว มีปริมาณเก็บกักรวม 4,575 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันกักเก็บน้ำรวม 2,840.21 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 62.08% นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนทดน้ำหลัก 6 แห่ง ความจุรวม 257.67 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 156.02%

ส่วนลุ่มน้ำมูล มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 6 แห่ง ปริมาณกักเก็บน้ำรวม 2,178.14 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 73.29% และเขื่อนทดน้ำหลัก 7 แห่ง ความจุรวม 217.09 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 53.32% โอกาสนี้ องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมกล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่อาจกระทบต่อการเนินชีวิตของราษฎร

ช่วงบ่ายเดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก (ชุมชนห้วยม่วง) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมประชาชน รับทราบผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเพื่อหาทางแก้ไขในระยะยาวต่อไป

ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราษฎร์เจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราษฎร์เจริญพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรบ้านราษฎร์เจริญ ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ต่อมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565

ลักษณะโครงการฯ ประกอบด้วย แพสูบน้ำ 2 ชุด และระบบกระจายน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำ รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร ส่งผลให้ราษฎรบ้านราษฎร์เจริญและหมู่บ้านใกล้เคียง มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่ผู้แทนราษฎร มอบเกียรติบัตรแก่ผู้อุทิศที่ดิน ส่งมอบการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.