วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-เกษตรD.I.Y

เรียนน้อย แต่ใฝ่รู้ น้อมนำหลักทรงงานในหลวง ร.9 “ซื่อสัตย์ ขยัน รู้หลักการวางแผน” ส่งให้มีกินมีใช้ทั้งครอบครัว

นายสมโชติ บุญมี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนหมู่ 13 บ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เติบโตมากับครอบครัวที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรเรื่อยมา หลังจากแต่งงานจึงย้ายมาอยู่กับภรรยา ที่หมู่ 5 บ้านเกาะวังบ่อ ตำบลเกาะขนุน ยึดการทำนาเป็นอาชีพหลัก

แต่เนื่องจากเป็นคนรักความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้ อยู่เสมอ จึงเริ่มปรับเปลี่ยนจากการทำนาเพียงอย่างเดียว มาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาด เช่น ปลูกไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กบ ซึ่งจากการเลี้ยงมาระยะหนึ่งพบว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีกว่าการทำนา จึงมีการลงทุนเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น

รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น สระน้ำประจำไร่นา พันธุ์ไม้ผล ปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน การฝึกอบรมความรู้ทางด้านการเกษตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จมีรายได้จุนเจือครอบครัว สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ได้ต่อไป

ทั้งนี้ นายสมโชติ เผยว่า ยึดหลักการทำงานของในหลวงคือความซื่อสัตย์ ความขยัน รู้หลักการวางแผน ได้รับความรู้จากศูนย์ฯ ด้านการบริหารจัดการ ด้านแหล่งน้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ แล้วนำมาปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง รู้สึกอบอุ่นที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ ทำให้มีแนวทางในการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ

#ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#เขาหินซ้อน #KhaoHinSorn #KHSRDSC
#ป่าหายน้ำแห้งดินเลวก็พัฒนาได้
#42ปีเขาหินซ้อน