วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบให้ราษฎร-เจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.45 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 80 ชุด ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โดย กองร้อยทหารราบที่ 723 หมวดตำรวจตระเวนชายแดน 3361 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน

การนี้ องคมนตรี ได้รับฟังสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาให้แก่พื้นที่แห่งนี้

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานรวมทั้งสิ้น 237 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเสื้อกันหนาว รวม 106 ตัว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง สร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่เสมอมา

โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะ ได้พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และเยี่ยมชมผลผลิตของราษฎร พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น โดยโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ราษฎรเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกวิธีในพื้นที่จำกัด แต่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว เพื่อหยุดยั้งการบุกรุก แผ้วถางป่าขยายพื้นที่ทำกิน และสร้างชุมชนให้มีความมั่นคง ปลอดยาเสพติด เนื่องจากพื้นที่ป่าแถบนี้ในอดีตได้ถูกแผ้วถางเพื่อใช้พื้นที่ปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย

ปัจจุบัน ภายใต้การดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีสำนักงาน กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณในดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมใจของราษฎรบ้านเสาแดงและห้วยเขียดแห้ง ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพป่าสมบูรณ์ดังเดิมจำนวน 3,680 ไร่ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น ชะนี ไก่ป่า ไก่ฟ้าหางลายขวาง หมูป่า นกชนิดต่าง ๆ และยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารอีกด้วย

สำหรับด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้หลักให้แก่ตนเองและครอบครัวจากการทำการเกษตรและการจ้างงานของทางสถานีฯ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับบริโภค อุปโภค มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้ารับการศึกษา จึงทำให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต โอกาสนี้องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่อีกด้วย.