วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจ.ลพบุรี

ลพบุรี (19 มกราคม 2565)เมื่อเวลา 10.30 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือราษฎรที่มีความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 โครงการ คือโครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกเจริญ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านฝายพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โดยช่วงเช้าองคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี รับฟังจุดเริ่มต้นและปัญหาของราษฎรวมถึงการช่วยเหลือโดยการดำเนินโครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากรองเลขาธิการ กปร. และแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแผนการดำเนินโครงการฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน สืบเนื่องมาจากราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ ได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เนื่องจากประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฯ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน ได้ดำเนินการสำรวจกำหนดจุดในการก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการโดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านโคกเจริญ ได้ถึง 1,000 ครัวเรือน ด้านการเกษตรโดยเฉพาะการทำนา และปลูกพืชไร่ในช่วงฤดูฝนประมาณ 1,600 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 250 ไร่ เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรมีอาหารโปรตีนไว้บริโภคอีกด้วย

จากนั้นช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รับฟังสรุปความเป็นมาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแผนการดำเนินโครงการฯ จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ราษฎรบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากบ้านฝายพัฒนา หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 ขาดแคลน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยกรมทรัพยากรน้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลเขาแหลม

ในส่วนของกรมชลประทานได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำออกเป็น 2 ส่วน คือ การปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหิน หมู่ที่ 7 บ้านฝายพัฒนา ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหิน เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตหมู่ที่ 1 บ้านห้วยหิน ซึ่งเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จก็จะส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหิน จำนวน 1,250 ไร่ อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เหมือนในอดีต นอกจากนี้ในช่วงน้ำหลากยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กตามแนวพระราชดำริ เกษตรกรสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

จากนั้นองคมนตรีและคณะฯ ได้เยี่ยมชมสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร ตามพระราชประสงค์ต่อไป และจากการติดตาม ขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ พร้อมกับมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนให้แก่ตัวแทนเกษตรกร รวมถึงมอบหนังสือโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงานเพื่อช่วยเหลือราฏษรให้ได้รับประโยชน์สุขต่อไป

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะพูดคุยถึงการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางที่จะพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการต่อไปด้วย.