วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯจ.จันทบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำจันทบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน ทำการศึกษาวางโครงการ และพิจารณาก่อสร้าง เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี ที่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยในปี 2563 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมการเบื้องต้น อาทิ การก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน งานรางระบายน้ำ งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ และงานขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานทั้งโครงการฯ ร้อยละ 10.54

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำจะมีความจุประมาณ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ ได้ถึง 3,972 ไร่ และตำบลตะปอน อำเภอขลุง จำนวน 328 ไร่

พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านอุปโภคบริโภค ทั้ง 2 ตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 734 ครัวเรือน นอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ และตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จะมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และมีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรสามารถทำการประมง มีอาหารโปรตีนไว้บริโภค และสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน ซึ่งจะสร้างความมั่นคงในชีวิต ต่อไป.