วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Latest:
-Local-newsnorthern-news

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน ยกระดับคนขับรถบรรทุกสู่มืออาชีพ

เชียงราย(10 มกราคม 2563) นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติดำเนินการจัดฝึกอบรมสาขา “เทคนิคการขับรถลากจูง” (Trailer driving techniques) ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 210 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างระเบียบวินัยและปลูกจิตสำนึกในการขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ให้ถูกต้องตามกฎจราจร และมีความปลอดภัยต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน มีทัศนคติที่ดีและปรับความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกในสังคมโลกปัจจุบัน และเพื่อยกระดับอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานขับรถบรรทุกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ ความปลอดภัยทั้งในฐานะผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนน กฎจราจร ระเบียบข้อบังคับตาม พรบ.การจราจร วิธีการขับรถอย่างถูกวิธี วิธีการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ ความรู้พื้นฐานของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถพ่วง การตรวจสอบรถบรรทุกประจำวันก่อนใช้งาน การตรวจสอบระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบส่งกำลัง และวิธีการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนควบ วิธีการต่อและปลดอุปกรณ์ส่วนควบ ตลอดจนมีทักษะและความสามารถเกี่ยวกับการขับขี่รถหัวลากพร้อมกับใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย บริษัท เอสซีจี สกิล ดีวิลลอปเมนต์ จำกัด บริษัท เอสซี แคลิเออร์ จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดีสทริบิวชั่น จำกัด และสมาคม Northern – TLAPS โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของสถานประกอบกิจการ และพนักงานบริษัท จากหลากหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดกำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ มหาสารคาม อุบลราชธานี นครพนม นนทบุรี พะเยา ระยอง หนองคาย สุรินทร์ พิจิตร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และพิษณุโลก จำนวน 20 คน และบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน.