-รอบกรุง

กรมควบคุมโรค จับมือAIS ร่วมสำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน

นนทบุรี (3 มกราคม 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การสนับสนุนการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) อสม.ออนไลน์ ในการสำรวจการใช้สารเคมีภายในครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อเอื้อต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ นำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากการใช้และการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนไม่ป่วย ไม่ตายก่อนวัยอันควร มีคุณภาพที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในกลุ่มวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของกลุ่มวัยทำงานมีความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูง และมีความเป็นพิษต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเฉพาะสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) ซึ่งพบได้จากข้อมูลการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และถูกนำมาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มการใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด ภายในปี 2563 และได้กำหนดให้มีการสำรวจการใช้สารเคมีภายในครัวเรือน โดยสามารถใช้ได้บนโปรแกรมประยุกต์ (Application) อสม.ออนไลน์

ด้าน นายวีรวัฒน์ กล่าวว่า ในนามของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มคิดและพัฒนา Application อสม.ออนไลน์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ทางกรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของ Application อสม.ออนไลน์ ในการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประชาชนจากการใช้สารเคมีในครัวเรือน ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือในวันนี้ขึ้น จากความร่วมมือระหว่างเอไอเอส และกรมควบคุมโรค ในครั้งนี้ เอไอเอสจึงได้มีการพัฒนา Application อสม.ออนไลน์ เพิ่มเติม เพื่อให้มีขีดความสามารถมากขึ้น โดยได้เพิ่มแบบรายงานการสำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน ตามรูปแบบที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด ทั้งนี้เมื่อมีการสำรวจข้อมูลแล้ว ทางหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพื้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ ขณะเดียวกันข้อมูลของทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่มีการสำรวจจะถูกรวบรวมส่งต่อไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการประเมินทางวิชาการ และนำไปดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป

เครือเอไอเอส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Application อสม.ออนไลน์ จะสามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานดังกล่าว ของกรมควบคุมโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและเป็นสังคมที่ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป