-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี

        ลพบุรี (27 กันยายน 2562 )เวลา10.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินอันเนื่องมาจากพะราชดำริ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดลพบุรี โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ

ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ พระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรจำนวน 26 โครงการ ที่สร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรเสมอมา

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2538 ตามที่ราษฎรตำบลห้วยหิน ขอพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร โดยเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2549 ปัจจุบันราษฎรมีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยหิน จำนวน 58 ครัวเรือน และบ้านเนินทองพัฒนา จำนวน 82 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่ และยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ราษฎรได้สร้างการมีส่วนร่วมโดยรวมกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 72 ราย เพื่อบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษาระบบชลประทานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคน

จากนั้นเวลา 13.30 น. องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามและรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี 2547 และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 สรุปความว่า “ควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มาก เพื่อใช้ด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัย เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนป่าสักมีมาก ให้พิจารณาจัดเก็บกักให้เหมาะสม”

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะเยี่ยมราษฎรและกลุ่มผู้ใช้น้ำ รับทราบชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการประกอบอาชีพของราษฎรด้วย.