-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา

            เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการขับเคลือนฯ และพบปะราษฎรพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเเละราษฎรในพื้นที่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

            ต่อมาเดินทางไป วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อกราบมนัสการเจ้าอาวาส และถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พร้อมกับนำหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่ โอกาสนี้พบปะพูดคุยกับราษฎร เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ โดยวัดนิโรธสังฆารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอพยพมาอาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ ซึ่งต่อมาได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

            จากนั้นเวลา 15.10 น. องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2ฯ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโตจังหวัดยะลา เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร จำนวน 34 นาย และราษฎรจำนวน 40 ครอบครัว พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลและติดตามเยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

            โดยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงประกอบพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ฯ แห่งนี้ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริ “ให้มีการกำหนดแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและรอบโครงการได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ปัจจุบันมีราษฎรพักอาศัยอยู่จำนวน 33 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง ในที่ดินทำกินเดิมของแต่ละครอบครัว นอกจากนี้ราษฎรในชุมชนได้รวมกลุ่มกันผลิตปลาส้มมีสมาชิกจำนวน 25 คน โดยรับซื้อปลาจากชุมชนในพื้นที่จำนวนกิโลกรัมละ 55 บาท มาผลิตเป็นปลาส้ม ภายในหนึ่งเดือนสามารถผลิตปลาส้มได้ 3 ครั้ง จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก จำนวน 2,000 ถึง 3,000 บาท ต่อคนต่อปี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย การศึกษาของเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาไว้ โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2ฯ ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นได้ต่อไป

            จากนั้นเวลา 16.30 น. เดินทางไปยังโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำของประเทศไทยโดยกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติบางลาง โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช