-Local-newsnorthern-news

ก.แรงงาน เปิดหลักสูตร“ครูฝึกต้นแบบ”พัฒนาทักษะแรงงานนานาชาติ

            เชียงราย (19 กันยายน 2562) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งได้น้อมนำ“ศาสตร์พระราชา”ตามหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ไปขยายผลและเผยแพร่สู่สาธารณชนและเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงแรงงาน ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ

            สำหรับโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการร่วมสืบสานและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้เห็นถึงความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงกันยายน 2563 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 5 อย่าง ได้แก่

            กิจกรรมที่ 1 จัดงานแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ศาสตร์พระราชาและพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ“พัฒนาทักษะแรงงานนานาชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมที่ 3 การจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รวม 5 สาขาๆ ละ 30 ชั่วโมง การจัดฝึกอบรมครูฝึกต้นแบบนานาชาติ จากกลุ่มประเทศ ASEAN จำนวน 450 คน การจัดฝึกอบรมบุคลากรกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการต่าง ๆ แรงงานในระบบ อาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรมฝึกอบรมรวม 6 ชั่วโมงต่อสาขา และศึกษาดูงาน ณ โครงการเนื่องจากพระราชดำริในจังหวัดเชียงราย

            กิจกรรมที่ 4 สร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรแบบพอเพียง ผสมผสาน ตามหลักทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมที่ 5 การติดตามและขยายผลในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยติดตามคุณภาพชีวิตและติดตามการขยายผลของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากกลุ่มประเทศ ASEAN

            จากนั้น รมว.แรงงาน ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตฝึกอาชีพตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการของหน่วยงานและปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ภายในศูนย์ฯ อีกด้วย

#โครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ #ศาสตร์พระราชา #กระทรวงแรงงาน