-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตชด.334-ทหารกองกำลังผาเมือง  เชียงใหม่

            เชียงใหม่ (5 กันยายน 2562)  เมื่อเวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการดอยหลักแต่ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ตำรวจตระเวนชายแดนประจำฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 334 และทหารจากกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 40 ชุด พร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในครั้งนี้

            จากนั้นเวลา 15.00 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน จำนวน 857 ชุด และกล่าวให้โอวาท จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและนักเรียน

            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและเด็กกำพร้า รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 932 คน โดยในระดับอนุบาล จำนวน 77 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 408 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 447 คน มีบุคลากรทางการศึกษา รวม 86 คน

            จากผลการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการเรียน การสอน โดยส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ เช่น การทำหัตถกรรมเครื่องเขิน การทอผ้าซาโยริ การแปรรูปอาหาร ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆ มากมายและเป็นความภาคภูมิใจ อาทิ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 2560 รางวัลระดับชาติ เหรียญเงิน มาร์ชชิ่งความดี Goodness Marching Contest ประจำปี 2560 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสิงคโปร์ การแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย รวมถึงรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 , 2560 และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย