-บทความ

ข้าวกล้องหอมกระดังงา…ข้าวเพื่อสุขภาพ

         ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้้าของจังหวัดนราธิวาสแล้ว ก็คงรู้จักอ้าเภอตากใบกันดี เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอม กระดังงา ที่มีรสชาติดีติดอันดับ 1 ด้วยสภาพที่เป็นพื้นที่ดิน เปรี้ยวจัดไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใด ๆ ได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ เมื่อปี 2541 ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พัฒนาพื้นที่บ้าน ตอหลังให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ท้าการเกษตรได้ บ้านตอหลัง เป็นหมู่บ้านหนึ่งของอ้าเภอตากใบ เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อปลูกข้าวตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น จันทร์เต๊ะ จันทร์หอม รวมทั้งข้าวหอมกระดังงา และศูนย์ศึกษาการ พัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดหลักสูตรต่าง ๆ ฝึกอบรมให้กับ เกษตรกรกลุ่มท้านาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน เปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว และการแปรรูปข้าว ท้าให้เกษตรกรใน พื้นที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น และสามารถปลูก ข้าวเพื่อการจ้าหน่ายอีกด้วย ปัจจุบันเกษตรกรบ้านตอหลัง ได้ ปลูกข้าว จ้านวน 73 ราย พื้นที่ 725 ไร่

          “ข้าวหอมกระดังงา 59” เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง ของอ้าเภอตากใบ เดิมเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน ได้ปลูก ข้าวหอมกระดังงาเป็นแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาส หาก รับประทานแบบ ข้าวกล้องหอมกระดังงา แล้วจะให้แคลเซียม สูง จึงเป็นที่นิยมบริโภคของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง ท้าให้เกษตรกรในพื้นที่อ้าเภอตากใบหันมาปลูกข้าวหอม กระดังงามากขึ้น ทั้งบริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจ้าหน่าย

          ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มท้านาบ้านตอหลังให้มีการ แปรรูปข้าวหอมกระดังงา 59 เป็น “ข้าวกล้องหอมกระดังงา” พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและการท้า บรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มท้านา สามารถผลิตข้าวกล้องเพื่อการจ้าหน่ายได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน และชุมชน ให้มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพปลูกข้าวต่อไป

          “ข้าวกล้องหอมกระดังงา” เป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่ดี ที่กลุ่มท้านาบ้านตอหลังได้ผลิตขึ้น โดยได้รับการ สนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ให้กับทุกท่าน ซึ่งได้จัดท้าบรรจุ ภัณฑ์แบบสุญญากาศ จัดจ้าหน่ายเพียงราคากิโลกรัมละ 55 บาท หรือ ครึ่งกิโลกรัมราคา 30 บาท

          ผู้สนใจสามารถ สั่งจองโดยตรงได้ที่กลุ่มท้านาบ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ต้าบลไพรวัน อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 086-2981879 และ 084-7477010 หรือสั่งจองผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต้าบลกะลุวอเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-631033/073-631038 โทรสาร 073-631034 หรือ E-mail cpt_1@ldd.g0.th
สมพิศ สุวรรณ รายงาน