-AgriEconomics

สกจ.พิษณุโลกดันสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ ใช้กลไกสหกรณ์ช่วยภาคเกษตร

             พิษณุโลก (22 ส.ค.62)  นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 42 ของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  พร้อมกับมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้ถือหุ้น ฝากเงินและทำธุรกิจกับสหกรณ์สูงสุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจการมีส่วนร่วมของสมาชิกชั้นดี โดยมีนายเมษา จิณวงศ์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน  นายจำลัด  เพียพล ประธานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด นางกฤษณา ธรรมชีวัน  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด พร้อมด้วย  ผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

            นายจำลัด  เพียพล ประธานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  กล่าวว่า  สหกรณ์ดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 42  ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวมรวมผลผลิต และธุรกิจแปรรูป ปรากฏผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์มีสมาชิก 2,467 คน มีทุนดำเนินงาน 80,356,729.04 บาท กำไรสุทธิประจำปี 10,183,807.93 บาท  โดยที่ประชุมได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 4  เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจสินเชื่อ ร้อยละ 5  เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ร้อยละ 1  เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจรวบรวม ตันละ 10 บาท  และจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสะสมอื่นๆ ตามข้อบังคับ  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป

            นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  เป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับอำเภอ ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรสมาชิก เน้นการผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด  ใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” มีแผนการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการตลาดแบบครบวงจรในรูปแบบประชารัฐ โดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางการรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

            สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวอีกว่า  โดยในปี 2563 สหกรณ์ได้กำหนดแผนงานต่างๆ ไว้รองรับ เพื่อขยายปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแผนการรวบรวมผลผลิตข้าวคุณภาพและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ซึ่งสหกรณ์ตั้งเป้าการรวบรวมผลผลิต มีปริมาณ 53,000 ตัน จำแนกเป็น ข้าวเปลือกรวม จำนวน 25,000 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ  จำนวน 2,000 ตัน ข้าวเปลือกพันธุ์พิษณุโลก 80 จำนวน 4,000 ตัน  ข้าวเปลือกพันธุ์ กข.43 จำนวน 7,000 ตัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 15,000 ตัน ซึ่งเป็นไปตามแผนการเพาะปลูกพืชของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการร่วมกับสมาชิกในพื้นที่ตามความเหมาะสม  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง ต่อไป