-cultureLocal-newsnorthern-news

สภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย จัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

       น่าน (30 ก.ค.2562) ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาน้อย สภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย สภาวัฒนธรรมตำบล และโรงเรียนนาน้อย จัดกิจกรรมเชิญชวนฟื้นฟูการอ่านธรรมมหาชาติ (เวสสันดรชากด) เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ (ตั้งธรรมหลวง) โดยมี นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอนาน้อย เป็นประธาน มีการนิมนต์ พระครูวิฑิตนันทสาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ พระครูสุธีปัญญากร รักษาการเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ทุกตำบล ขึ้นเทศน์ 16 กัณฑ์ ระหว่างเวลา 08.00-21.00 น.

สำหรับเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ มีดังนี้
๑.กัณฑ์ที่ ๑ มาลัยเก๊า เจ้าภาพ คณะนักเรียนโรงเรียนนาน้อย
๒.กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์ทศพร(๑๙คาถา) เจ้าภาพ ลูกหลาน แม่สุนันทา ลาภมาก บ้านนาราบ
๓.กัณฑ์ที่ ๓. กัณฑ์หิมพานต์ (๑๓๔ คาถา) เจ้าภาพ คือ นายสุจิโรจน์ -นางนงนภัส คงเมือง ครอบครัวนายเสน่ห์ – นางพิมพ์ผกา จันทร์ผง ,ครอบครัวนางธนพร ศิริรัตน์พิริยะ ครอบครัวนางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล, ครอบครัวนางสร้อยสุดาพรรณ สีรินยา นายนพฤทธิ์ – นางเรณู ,นายธีรเมร, นายฆวัช จันทร์ผง
๔.กัณฑ์ที่ ๔. กัณฑ์ทานกัณฑ์ (๒๐๙ คาถา) เจ้าภาพ คือ คณะศรัทธาวัดน้ำหิน
๕กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์วนประเวสน์ (๕๗ คาถา) เจ้าภาพ คือ คณะศรัทธาวัดพระธาตุพลูแซ่
๖.กัณฑ์ที่ ๖. กัณฑ์ชูชก(๗๙ คาถา) เจ้าภาพ คือ…คณะสงฆ์อำเภอนาน้อย
๗.กัณฑ์ที่๗ กัณฑ์จุลพน (๓๕คาถ) เจ้าภาพคือ ครอบครัว อ.เหรียญ กาฝั้น,ครอบครัว ผอ.มารุต กำธรกุล
ครอบครัวพ่อเจริญ ใจดอนมูล
๘.กัณฑ์ที่๘ กัณฑ์มหาพน (๘๐ คาถา) เจ้าภาพคือ คณะของ อ.บุญรวย มาเนตร ,นางวรนุช พลศิลป์
๙.กัณฑ์ที่๙ กัณฑ์กุมาร(๑๐ คาถา) เจ้าภาพคือ โรงพยาบาลนาน้อย

๑๐.กัณฑ์ที่ ๑๐. กัณฑ์มัทรี (๙๐ คาถา) เจ้าภาพ คือ เจ้าแม่สร้อยไข่มุก ณ น่าน พร้อมด้วยลูกหลาน
พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี เจ้าคณะอำเภอภูเพียง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
๑๑.กัณฑ์ที่ ๑๑. กัณฑ์สักบรรพ (๔๓ คาถา) เจ้าภาพคือ ครอบครัว อ.เจน คำสุรันทร์
๑๒.ภัณฑ์ที่ ๑๒.กัณฑ์มหาราช (๖๙ คาถา) เจ้าภาพคือ นส.อรุณี แก้วแสงอินทร์, นางแสงเดือน ไซยจริม
นายสราวุธ จันทร์ผง, นางนันทิ, น.ส.สวนันท์ สุทธิการนฤนัย นางกีรติญา จันทร์ผง -นายยัน แชนเดอร์ส, ด.ช.อเล็กซ์ แซนเตอร์ส นางปริญญา อินต๊ะยศ, สิบเอกจุมพล แก้วแสงอินทร์
๑๓กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์ฉกษัตริย์(๓๙ คาถา) เจ้าภาพ คือ ครอบครัว ผอ.ประเทือง ชอบธรรม
๑๔.กัณฑ์ที่ ๑๔ นครกัณฑ์ (๔๘ คาถา) เจ้าภาพคือ
๑๕.กัณฑ์ที่ ๑๕ มาลัยปลาย เจ้าภาพ คือ ครอบครัว ดต.แดน ถาเมือง
๑๖กัณฑ์ที่ ๑๖ อานิสงส์ เจ้าภาพ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาน้อย ผอ.สุพัฒน์ แสนวงศ์
นางนิรมัย พฤศฤงคาร ,นางมาลา ทนันไชย, น.ส.กัญชลี เกียรติกิติภัคดิ์ข้อคิดสะกิดใจ :
มาลัยเก๊า พรรณนาถึง ความเป็นมาของมหาเวสสันตรชาดก
มาลัยปลาย พรรณนาถึง สรุปคาถามีทั้งหมด ๑๐๐๐ คาถา สาธยายในแต่ละกัณฑ์มีกี่คาถา
อานิสงส์ พรรณนาถึง อานิสงส์ของการฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดก