-Local-newsnorthern-news

เลขาฯ คปภ. ย้ำลูกทีมทำงานเชิงรุก ผลักดันกรรมธรรม์ตามฤดูกาล

       นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. จากส่วนกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการทำงาน และสภาพปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. จังหวัด จากนายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ซึ่งภาพรวมผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเลขาธิการ คปภ. ได้เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ยังได้แนะนำให้นำข้อมูลสถิติต่างๆ ของแต่ละจังหวัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการทำงานของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อสะท้อนให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทราบสภาพปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อจะนำไปแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย รวมไปถึงการเข้มงวดตรวจสอบคนกลางประกันภัย ทั้งชีวิตและวินาศภัย รวมทั้งพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ในลักษณะหลอกลวงประชาชน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยเป็นที่หวาดกลัวในสายตาประชาชน ดังนั้นจึงต้องเร่งคัดกรองกลุ่มคนเหล่านี้ออกไปจากอุตสาหกรรมประกันภัย และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเป็นการบ้านไว้ก็คือ การผลักดันกรมธรรม์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการของประชาชนตามฤดูกาล เช่น กรมธรรม์ประกันภัยไข้เลือดออก กรมธรรม์ประกันภัยลำไย กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ต้องขอชื่นชมการทำงานของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ประสบอุบัติเหตุรายใหญ่ โดยจากสถิติพบว่าเพียง 2 ไตรมาส สามารถบริหารจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ ได้อย่างรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ จำนวน 5-6 เรื่อง ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีเช่นนี้ไว้และจะได้ใช้เป็นต้นแบบการทำงานในเชิงรุกให้กับสำนักงาน คปภ. ภาคอื่นๆ ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยต่อไป

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องทำงานชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าไปช่วยเหลือด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จนทำให้ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก ดังนั้นในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานด้านประกันภัยร่วมกับสำนักงาน คปภ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป