วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Latest:
-ชุมชน-สังคมพช.

ศจพ.อ.ไทรน้อย ประกาศความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

นนทบุรี (2 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรน้อย ชั้น 2 นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไทรน้อย (คจพ.อ.) ดำเนินการประชุมโดยมี นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย ฝ่ายเลขานุการฯ คจพ.อ. และปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ผู้แทนภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่ ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

📌 การรายงานผลการติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ในส่วนการบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานไทรน้อย จำนวนเงิน 29,090 บาท กลุ่มเป้าหมาย 4 ราย

📌 การประกาศความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 จำนวน 377 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

📌 การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📌 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai QM เพิ่มเติม (เฉพาะครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ) จำนวน 131 ครัวเรือน

สพอ.ไทรน้อย รายงาน