-eastern-newsLocal-news

ทร.มอบประกาศเกียรติคุณและปิดการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ

          ชลบุรี(1พ.ค.2562) พล.ร.ท.จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปิดการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ในส่วนของกำลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมี พลเรือโทรณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะนายทหาร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ

            พล.ร.ท.จงกล  กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ อนุมัติให้ เรียกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประเภทละ 40 นาย รวม 80 นาย เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 รวม 10 วัน ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และการฝึกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมี กำลังพลสำรองที่มารายงานตัวเข้ารับการเรียกพลในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน จำนวน 39 นาย และนายทหารประทวนกองหนุน จำนวน 37 นาย รวม 76 นาย ซึ่งมีกำลังพลสำรองป่วยและแพทย์ลงความเห็นว่า ไม่สามารถเข้ารับการฝึกได้ จำนวน 2 นาย คงเหลือกำลังพลสำรองที่เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 75 นาย ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี กำลังพลสำรองมีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการนาวิกโยธิน และได้ทราบถึง ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกองทัพเรือ รวมทั้งได้รับประสบการณ์และความชำนาญ ตามตำแหน่งหน้าที่ที่กำหนดไว้ในบัญชีบรรจุกำลังของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังพลประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพบ์ศรี ก012 ชลบุรี