-eastern-newsLocal-newsชุมชน-สังคม

สมัชชาครอบครัวเมืองชล พบเหตุ “จน-เครียด” จุดชนวนความรุนแรงในครอบครัว

         ชลบุรี( 26 เมษายน 2562) นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีระดับจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี

            จากสถานการณ์สังคม และสถานการณ์ครอบครัวจังหวัดชลบุรี โดยใช้ทะเบียนรายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดชลบุรี จำนวน 70 แห่ง จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และจากการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งการที่ครอบครัวมีรายได้ไม่พอใช้อาจนำไปสู่ภาวะความเครียดของครอบครัว

            นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ได้คัดเลือกประเด็น การปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง และคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ได้คัดเลือกประเด็น ผู้หญิงและเศรษฐกิจครัวเรือน เพื่อให้เครือข่ายร่วมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว และร่วมกันค้นหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สำคัญเร่งด่วน อันนำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัว

            สำหรับการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยการเสวนา เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย เช่น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สภาเด็กและเยาวชน และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านครอบครัวและสตรี ซึ่งได้รับเกียรติจากพัฒนาการจังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัดชลบุรี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากร ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา และกลุ่มนางวราภรณ์ วิถี และนำเสนอสรุปประเด็นข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดชลบุรี ต่อไป

            นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ได้มีมติคัดเลือกประเด็นด้านครอบครัว “การปรับพฤติกรรมเปลี่ยนคามคิดยุติความรุนแรง” และประเด็นด้านสตรี “ผู้หญิงและเศรษฐกิจครัวเรือน” จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ขึ้น เพื่อช่วยระดมความคิดเห็นกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยปัจจุบัน เพื่อกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามภารกิจ และเพื่อเป็นข้อเสนอให้นำไปขับเคลื่อนและระดับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรี และครอบครัวต่อไป