วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Latest:
-eastern-newsLocal-news

ประมงปราจีนบุรี ติดตามมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ปี 2564

ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อไม่นานนี้ นายธีรพงศ ์ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายปิติพร นิลพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวฐิตารีย์ เลิศบุญวงศ์ เข้าพื้นที่ติดตามมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน(ฤดูน้ำแดง) ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

1. ทุ่งรวงทองหนองแขนนาง ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี

2. หนองปลาแขยง ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี

3. อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี

4. คลองห้วยโสมง ต.แก่งดินสอ อ.นาดี

5. คลองพระปรง ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี

จากการตรวจติดตามพบว่าทุกๆ แหล่งมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ทำการประมงทราบอย่างทั่วถึง และ ตรวจสอบการทำการประมงของชาวประมงว่าได้ปฏิบัติตามประกาศกรมประมง “ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงทุกชนิดในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ยกเว้นเครื่องมือบางชนิด”หรือไม่

ผลการตรวจติดตามพบว่าทุกพื้นที่ไม่พบการกระทำผิดแต่ประการใด.