วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
Latest:
-EconomicsIT

เอกชนผนึกกำลังนำโครงการ PAPRs ช่วยชาติ เพิ่มศักยภาพการผลิต เครื่องมือแพทย์ สู้วิกฤตโควิด-19

จากสถานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างขอบข่ายทั่วโลก ทุกประเทศจึงประสบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สัมผัสกับผู้ป่วยเสี่ยงเนื่องจากขาดอุปกรณ์ป้องกันที่ดีและมีคุณภาพ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงให้ความสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศเพื่อลดภาวะการณ์ขาดแคลนด้วยตนเอง

สำหรับประเทศไทยนั้นต้องนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ คิดเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปี และมักประสบกับการขาดแคลนเนื่องจากไม่สามารถผลิตได้เองในปริมาณที่เพียงพอ จำต้องนำเข้าและเรียนรู้เทคโนโลยี
ทั้งการผลิตตลอดถึงการใช้งานจากต่างชาติเป็นหลัก

ล่าสุดข้อมูล จากการพูดคุย ในรายการ IBERD [LIVE] EP.13 Business and Economic Conference ในหัวข้อ “ Thai SUBCON กับกลยุทธ์ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) ร่วมกันจัดขึ้น โดย คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ดำเนินรายการโดย อาจารย์วริศรา แหลมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่าย สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี….พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะผลิตเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพได้

จากที่ประเทศไทยขาดแคลนหน้ากาก N95 คณะแพทย์ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนผลิต PAPRs ต่อมาได้จัดตั้ง ThaiMic ขึ้น และร่วมมือกับสมาคม Thai Subcom ซึ่งเชี่ยวชาญการผลิต เพื่อทดแทนการนำเข้าหน้ากาก N95 และผลิตชุด PAPRs ที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยแล้ว มีการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการโดยสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ในโครงการ ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง PAPRs ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และได้ส่งมอบผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

จากความสำเร็จดังกล่าวจึงสามารถสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ให้ ไทยทำ ไทยใช้ ภายในประเทศเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขไทย ที่สำคัญจะก่อเกิดผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดถึงห้องปฏิบัติการทดสอบภายในประเทศเพิ่มขึ้น ที่สามารถเลิกพึ่งพิงหรืออ้างอิงมาตรฐานจากต่างประเทศได้ ทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถขยายการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนม่า และเวียดนาม ( CLMV ) ได้ต่อไปในอนาคต

สำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากําไร มีแนวทางและความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและธุรกิจในเวทีต่างประเทศ ด้วยการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบาย การริเริ่มโครงการพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพการแข่งขัน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจการลงทุนใหม่ๆ สู้นานาประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV และภูมิภาค AEC
……ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และชม IBERD [LIVE] EP.13 ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) www.iberdthailand.com และ Facebook : IBERDTHAILAND