-ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรีนำคณะติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ จ.ระนอง

           ระนอง (19 เมษายน 2562) เวลา 10.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังการบรรยายสรุปและทำพิธีเปิดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองวัน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) อนุมัติงบประมาณเมื่อปี 2560 ให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ติดตั้งระบบท่อส่งน้ำ พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน 39 แห่ง ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านปลายคลองวัน หมู่ที่ 9 และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 75 ครัวเรือน ราษฎรจำนวน 275 คน พื้นที่การเกษตรช่วงฤดูฝน จำนวน 500 ไร่ ช่วงหน้าแล้ง 120 ไร่ ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยังได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชื่อ กลุ่มผู้ใช้น้ำอาคารอัดน้ำบ้างบางปริก เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและยั่งยืน ต่อไป

            โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเนินทอง หมู่ที่ 2 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านผาพิง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ บ้านเนินทอง หมู่ที่ 2 และบ้านทับเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยในปี 2561 กปร. อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างมีผลการดำเนินงานร้อยละ 50 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

            จากนั้นองคมนตรี ได้พบปะเยี่ยมราษฎร พร้อมกับทำพิธีเปิดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกฯ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 9 ต้นบริเวณโครงการฯ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต่อไป

            ต่อมาเวลา 14.30 น. องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางยังโครงการฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นโครงการที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 110 ครัวเรือน ราษฎรจำนวน 300 คน และพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน จำนวน 1,200 ไร่ ช่วงหน้าแล้ง จำนวน 100 ไร่  ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชื่อ กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหินเพิง เพื่อบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อไป

            ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 16 โครงการ เป็นโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10 โครงการ