-การศึกษาชุมชน-สังคม

อาชีวะพัฒนาสมรรถนะครู ส่งฝึกงานจริงในสถานประกอบการ

         ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนามีมติอนุมัติรับรองหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ครูอาชีวศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการโดยตรง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ในการทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของสถานประกอบ การ เพื่อเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียน

            ดร.สุเทพ กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูอาชีวศึกษา จะฝึกใน 10 ประเภทสาขา คือ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  ศิลปกรรม  คหกรรม  เกษตรกรรม  ประมง  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะชีวิต โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง จำนวน 10 วันทำการขึ้นไป และจะต้องมีการฝึกอบรมอีก 1 วัน จำนวน 5 ชั่วโมง เพื่อนำความรู้ไปใช้จัดทำแผนการเรียนการสอน  ซึ่งจะให้ไปฝึกที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

            สถานประกอบการที่จะรับครูเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น ดร.สุเทพ เปิดเผยว่า จะต้องมีระยะเวลาการดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีมาตรฐาน  และผ่านการลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาแล้ว  ซึ่งในช่วงปิดภาคเรียนนี้มีครูอาชีวศึกษาจำนวน 300 คน สมัครเข้าฝึกประสบการณ์ โดยสามารถนำชั่วโมงการฝึกมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว 21 ได้

                “ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุรุพัฒนา ยังได้มีมติรับรองหลักสูตรที่เสนอโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 แล้วจำนวน 108 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น หลักสูตรระดับสูง 2 หลักสูตร ระดับกลาง 65 หลักสูตร ระดับพื้นฐาน 41 หลักสูตร ครอบคลุมทุกประเภทวิชา เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษาเพื่อนับเป็นชั่วโมงพัฒนาวิทยฐานะได้ ทั้งนี้มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติอยู่แล้ว 84 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 192 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดให้ครูอาชีวศึกษาได้เข้าอบรมในปีงบประมาณ 2562 นี้ ไม่ต่ำกว่า 8,000 คน และต่อไปจะพัฒนาหลักสูตรประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่น หลักสูตรออนไลน์ในสาขาวิชาต่างๆ” ดร.สุเทพ กล่าว